ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden van Blyde B.V. (“Blyde”) (de “Algemene Voorwaarden”), liggen ter inzage ten kantore van Blyde te Amsterdam, (1015 AD) aan Het Singel 84.

Artikel 2
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Blyde. Blyde zal opdrachtgever naar beste vermogen voorzien van advies op het gebied van communicatie en public relations. Blyde geeft geen garanties omtrent de resultaten van de opdracht. 

Artikel 3
De Algemene Voorwaarden zijn onder meer ten behoeve van:

  • de vennootschappen met wie Blyde een managementovereenkomst heeft of heeft gehad, inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;
  • alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn of waren voor, of verbonden zijn of waren aan, of in dienst zijn of waren van Blyde en hun erfgenamen

Artikel 4
Blyde zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de opdrachtgever en neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Blyde is op geen moment (kwalitatief) aansprakelijk voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

Artikel 5
Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanlevering van alle relevante informatie voor de gegeven opdracht.

Artikel 6
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, werkt Blyde op basis van een uurtarief vermenigvuldigd met het aantal voor de opdrachtgever gewerkte uren. Blyde is gerechtigd haar tarieven te allen tijde te wijzigen.

Artikel 7
Blyde declareert maandelijks. Voor opdrachtgever geldt een betalingstermijn van veertien dagen. Blyde werkt op basis van een voorschot voor de overeengekomen (verdere) werkzaamheden. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is per direct een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarbij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd begroot conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, vermeerderd met de wettelijke vertragingsrente.

Artikel 8
Bij niet of niet tijdige betaling van facturen door opdrachtgever, ongeacht of deze op de onderhanden opdracht betrekking hebben, heeft Blyde het recht de werkzaamheden per direct voor onbepaalde tijd op te schorten of geheel te beëindigen. Eventuele kosten, al dan niet aan derden, van de opschorting van de werkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Blyde is gerechtigd het door opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere opdrachten. Voorts is Blyde gerechtigd om gelden ontvangen van derden ten behoeve van opdrachtgever te verrekenen met openstaande declaraties.

Artikel 9
Alle schade voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Blyde en derden, vanwege werkzaamheden die Blyde verricht voor haar opdrachtgever, met inbegrip van, maar niet beperkt tot leveranciers van producten en diensten, locatiehuur, komt voor rekening van opdrachtgever. Voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins, is Blyde in zijn geheel niet (kwalitatief) aansprakelijk. Voor zover Blyde verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de geleverde diensten, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst betrekking heeft. Blyde is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst, geleden verlies of gemiste besparingen.

Artikel 10
Opdrachtgever vrijwaart Blyde tegen aanspraken van hemzelf of van derden, die voorvloeien uit of verband houden met het door Blyde geleverde advies en de door Blyde geleverde diensten in de breedste zin des woords.

Artikel 11
Op de rechtsverhouding tussen Blyde en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Blyde, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.